Странице

Predmet Ugovora - E-Marketing Kampanja LETO 2017

PREDMET UGOVORA: Prodaja informacija vezana za rezervaciju smeštaja tokom leta, kao i marketing promocija na 700 individualnih sajtova koji su deo pslovne mreže Telenet Hotels Network, kao i promocija loga, odnosno imena turističke agencije.

Promocija Turističke Agencije osmišljena je tako da se kao marketing alat koristi kreiranje kampanje i stvaranje imidža turističke agencije na interenetu, kroz korišćenje baze podataka Info Telenet Group, banke fotografija i filmova, kao i Marketing Informacionog Sistema (MIS). Opisi aranžmana i obejkata, koji su urađeni za svaki grad posebno, predstvaljeni su na preko 130 sajta za zemlje Grčka, Turska, Bugarska i Crna Gora. Ukupni broj korišćenih sajtova tokom kampanje na domenima telenetholidays.com, booking-hotels.biz je 700 sajta.

Poslovna baza koja je ugovorom ustupljena sa ciljem da sve rezervacije budu prosleđene agenciji sa kojom bi bio sklopljen ugovor ukupno sadrži 267 objekta u Crnoj Gori, 813 objekta u Grčkoj, 238 objekta u Turskoj, i 723 objekata u Bugarskoj, ukupne ponude 2041 objekata. Baza cena objekata sadrži preko 55.172 unosa.

Ukupni broj pruženih informacija Kontakt centra, a u vezi rezervacija smeštaja za leto 2013 godine gledajući u odnosu na broj noćenja je 4083, i to za period vodjenja kampanje od mesec ipo dana.

CILJ: Osnovni cilj ugovora i vođenja e-marketing kampanje zasnovan je na tri osnovne tačke:
- Jedinstvena ponuda turističke baze podataka Info Telenet Group u ime i za račun Turističke Agencije tokom trajanja ugovora.
- Specijalizacija Turističke agencije na domaćem tržištu u pogledu telefonskih i email rezervacija
- Vođenje ciljne e-marketing kampanje na interentu od jula do oktobra sa ciljem da Turistička Agencija bude prepoznatljiva po svom logou, kao i informacijama koje su ponuđene u njeno ime.

OBRAZLOŽENJE: Info Telenet Group vlasnik je turističke baze podataka objekata i aranžamana. Razvoj turističke baze podataka imao je za cilj sve bitne elemente Marketing Strategije Turizma Srbije do 2015 godine.

Na onsovu ove Marketing Strategije, Info Telenet Group po preporuci Ministarstva Turizma formirao je bazu objekata u 15 zemalja, pretežno u Centralnoj i Istočnoj Evropi, stim što bi  Marketing kampanja koja bi se vodila za turističku agenciju ona obuhvatala ciljno tržište zemalja i to: Crna Gora, Grčka, Turska i Bugarska.

Procentualno baza podataka objekata koja će biti korišćena u cilju odjenja kampanje za turističku agenciju koja 2014 bude želela da Call Centar prosledjuje rezervacije iznosi 46.62 % od ukupnog broja obejkata i to 4720 objekata u 42 zemlje. Od toga ciljna kampanja za 4 zemlje – leto 2014 koja će se voditi za potencijalnu turističku agenciju ukupno sadrži oko 2200 objekata.

Cilj kampanje je da se u periodu najveće tražnje za objektima od jula meseca do kraja septembra izvrši ponuda smeštaja koja je u ovom slučaju direktno preuzeta od objekta čija se promocija radi ili od turističke agencije sa kojom postoji ugovor o subagenturi sa Info Telenet Group.

Analiza poslovnog kontakta - Telenet Call Cemtar

Sobzirom da Info Telenet Group ima ranijeg iskustva vezanog za telemrakting prodaju, treba spomenuti to da proces pozivanja klijenta zavisi od nekoliko važnih faktora i to: - Direktna rezervacija prilikom prvog pozivanja klijenata je bolja od pozivanja iz drugog ili trećeg puta. - Proces pozivanja klijenata treba da bude zasnovan na jasno definisanom i napisanom "Uputstvu za pozivanje" koga treba da se Agent rezervacije drži prilikom razgovora sa klijentom.
- Proces telemarketing prodaje zasnovan je na cross-sell / up-sell tehnici prodaje, što znači da pored toga što agent koji poziva mora imati iskustva u telefonskim rezervacijama, mora anticipirati određeno vreme i momenat u kojima može da dobije potvrdu rezervacije.
- Politika cena mora biti formirana logički tako da ona u svakom trenutku nudi klijentu neku vrstu popusta, pa makar ona bila samo predmet ponude, a sastavni deo fiktivne cene. Npr. "Dobićete popust na rezervaciju smeštaja 10% ukoliko ..., Dobićete dopunu u iznosu od 300 dinara ukoliko ...".

HIPOTEZA: Predmet telemarketing prodaje koji se radi u Telenet Kontakt Centru za nemačke telekomunikacione firme zasnovan je na procesu snimanja klijenta u trenutku kada on kroz jasno definisan set pitanja odgovori sa DA, gde se on na primer pita da li ste saglasni sa uslovima agencije i cenom smeštaja u objektu, čime se stiče legitimitet klijenta koji poziva.

Telemarketing prodaja rezervacija obuhvata koncept CRM koji je definisan kao menadžment poslovne veze klijenta i agenta, gde agent u određenim situacijama mora i nekoliko puta da poziva klijenta da bi postigao dogovor.

Veoma je važno da postoji veza između klijenta i agenta (CRM) jer na taj način on stiče sigurnost da neko brine o tome šta je njemu potrebno, tako da što je agent veštiji u telemarketingu on bolje rezultate postiže.

U pojedinim slučajevima CRM je odgvoran i za to da klijent i sledeće godine traži uslugu iste Agencije, čak istog agenta, jer je siguran da on može na najbolji način da organizuje njegovo putovanje i uslugu koja mu je potrebna.

Prodaja: Telefonske rezervacije spadaju u rang vremenski ograničenih poziva i to tako da kada klijent uputi dolazni poziv u Kontakt Centar, uzimaju se osnovni podaci i podaci vezani za rezervaciju. Kontakt Centar u datoj situaciji može koristiti tri modela i to: B2B, B2C, B2E. Potvrda rezervacije vrši se kroz nekoliko komunikacionih kanala i oni u slučaju ugovora sa Agencijom predstavljeni su kroz telefonsku komunikaciju i komunikaciju putem interneta.

Kao osnovni vid komunikacije vezan za e-marketing kampanju koriste se nekoliko raspoloživih vidova komunikacije koji čine podgrupu interent komunikacije. Za ovakav tip rezervacija koji je korišćen kod prodaje informacija rezervacija ranijih godina važno je odgovoriti dodatno marketinški kroz ostale vidove internet komunikacije i to kroz email slanjem promo materijala i opisa objekta, u roku od najmanje 2 dana od provg kontakta klijenta. To se postiže time što se klijentu ostavlja rok od 2 dana da se načelno saglasi ili ne sa rezervacijom i cenom usluga. U slučaju kada klijent nije zadovoljan ponudom ostavlja se mogućnost dodatne komunikacije kroz email marketing i telefonski kontakt. Traženje klijenta ili prostije postizanje saglasnosti za realizaciju rezervacije u velikom broju može imati proces ponavljanja email kontakta i pozivanja radi ispunjavanja zahteva klijenta do 3 puta, a u nekim slučajevima i više od 3 puta ukoliko se koncept CRM razvije kako treba.

Telemarketing prodaja rezervacija takođe je zasnovana i na konceptima psihološke prodaje što znači da kao pravilo pozivanja nije cilj proveriti da li on želi da putuje ili da plati, već je cilj pozivanja svest o tome da je klijent taj koji je otkrio želju gde i kada želi da putuje, da je pokazao interesovanje i da je jedan od osnovnih pravila telemarketinga taj da se od klijenta u prvih nekoliko pitanja dobiju potvrdni odgovori.

Analiza strukture ciljne E-Marketing Kampanje LETO 2010

Predmet analize je objašnjenje načina strukturne organizacije kampanje koja će biti vođena. Ona je zasnovana na hirarhijskoj vezi prikazanoj na slici Fizička struktura kao i na organizacionoj strukturi prikazanoj kroz Funkcionalnu šemu odnosa između Turističke agencije i Info Telenet Group.
 
FIZIČKA STRUKTURA E-MARKETING KAMPANJE – LETO 2010

Fizička struktura e-marketing kampanje koja će biti vođena za Turističku Agenciju sadržana je u poziciranju grupe veb sajtova tako da oni nezavisno ali i svi zajedno čine sinergiju promotivne kampanje leto 20108 i to struktuiranjem podataka na domen "država – grad", tako da u grupi podomena ima onoliko nezavisnih sajtova koliko ta država ima gradova. U ovom slučaju taj broj bio bi za sve gradove za koje postoji unos objekata u bazu. Posmatrajući logičku strukturu svaki sajt "grada – država" imaće nadređen jedan sajt koji je vezan za državu – aranžmane. Primer: http://halkidiki-letovanje-grcka.telenetholidays.com/ 
  http://grad-emarketing-država.telenetholidays.com/ 

Ova fizička struktura 140 individualnih sajtova na domenu www.telenetholidays.com vezana je za 4 noseća sajta na domenu www.booking-hotels.biz, približno istog naziva. Dizajn ovih sajtova je drugačije urađen i on odgovara dizajnu Turističkog Portala Srbije, tj grupi sajtova objekata u Srbiji. 

Logicka struktura odnosa Call Centar - Turisticka Agencija

Logička veza napravljena je tako da se marketing na Turističkom Portalu Srbije diferencira u odnosu na sadržaj kampanje koja se vodi za Turističku Agenciju na domenu www.telenetholidays.com, na taj način što se na Turističkom Portalu Srbije pored vizualnog predstavljanja ponude objekata i individualnih sajtova obejkata nalazi i rezervacioni sistem na kome su svi objekti, tako da kao osnovni koncept marketinga bude korišćen model telefonskih rezervacija pozivanjem broja u Kontakt Centru.

Posmatrajući e-marketing koji će se voditi kao ciljna kampanja na preko 140 sajtova na www.telenetholidays.com i www.booking-hotels.biz, biće vođen kroz promociju loga agencije, kao i naziv po jedinici unosa odnosno za svaki objekat posebno u dnu piše Kontakt Centar – Turistička Agencija Planeta Zaječar. Ovo je urađeno sa razlogom da se posetiocima sajta da do znanja da je sadržaj sajta deo ponude Agencije Planeta.

Ovde treba spomenuti i to da će ukupni broj objekata koji će biti na raspolaganju Turističkoj agenciji, a koji se nalazi u turističkoj bazi Teleneta 2200 objekata, koji će biti promovisani kroz direktnu e-marketing kampanju na domenu www.telenetholidays.com. Broj aranžmana koji se nalazi na sajtu predstavlja materijal agencija sa kojima Info Telenet Group ima ugovor o subagenturi i on je na osnovu člana 3. Ugovora o marketing promociji i prodaji informacija vezanih za rezervaciju smeštaja, deo marketing plana i efekata koje on treba da proizvede.

Promociju logo agencije na indeksnim stranama obuhvatiće preko 700 individualnih turističkih sajtova i to oko 600 sajtova koji se nalaze na Turističkom Portalu Srbije i oko 140 sajtova koji su predmet e-marketing kampanje poziciranih na domenu www.telenetholidays.com. Na slici se vidi deo stranice na jednom od sajtova na domenu www.telenetholidays.com, gde se mogu videti inicijali Agencije za koju je vodjena kampanja i to sa desne strane logo agencije, u zaglavlju naziv agencije, u delu gde je vršena ponuda objekata ispod teksta REZERVACIJA SMEŠTAJA i broja telefona, pun naziv agencije, kao i u donjem delu stranice, naziv agencije sa brojem telefona Telenet Kontakt Centra.

Elementi e-marketing kampanje Turističke Agencije na domenima čine:
- Promocija loga Turističke agencije
- Promocija naziva agencije za svaki objekat posebno – npr Turistička Agencija Travel & Fun
- Link ka Turističkom Portalu Srbije i rezervacionom sistemu
- Promocija baze opisa obejkata 
- Promocija baze video materijala za državu / grad
- Promocija baze slika obejkata


Promocija Turističke agencije biće vođena i na Turističkom Portalu Srbije. Na svim stranicama nosećih domena www.telenetholidays.com i www.booking-hotels.biz, kao i na preko 600 domena biće postavljen logo agencije u zaglavlju. Iskustvo nam govori da u većini slučajeva klijenti smatraju da grupa veb sajtova pripada Turistićkoj agenciji za koju vodimo kampanju, zbog loga koji je poziciran sa leve strane i pozicije naziva agencije pored svakog objekta koji je u ponudi.


Promocija loga Turističke agencije biće urađena na svim stranicama i za različite kategorije. Ona uključuje promociju čak i na stranicama na kojima se vrši promocija za Zimovanje, Ekskurzije, Rezervaciju avio karata, Suvenire, Veb brošure, kao i sve stranice podomena objekata u Srbiji. 

Funcionalna sema odnosa Call Centar - Turisticka Agencija


Funkcionalna šema objašnjava način na koji će e-marketing kampanja biti vođena u pogledu raspodele odgvornosti između Turističke agencije i Telenet Kontakt Centra. Telenet Kontakt Centar pored vođenja e-marketing kampanje, ustupanja baze podataka objekata i aranžmana, baze slika i video materijala imaće kao primarni zadatak prosleđivanjee informacija vezanih za rezervacije, broja noćenja, podataka klijenta kao što su ime i prezime, email i sl. Funkcija i zadatak opsluživanja klijenata biće sproveden kroz Telenet MIS. Telenet MIS u dovoljnoj meri je spreman da odgvori na zahtev poslovnog partnera odnosno turističke agencije za snimanjem razgovora i postavljanjem specijalne web aplikacije preko koje se može vršiti kontrola podataka vezanih za rad agenata. Turistička agencija trebalo bi da ima za cilj proveru raspoloživosti objekta, kontak klijenta, slanje ponude i profakture, izdavanje vaučera ili njegovo slanje, kao i kordinaciju realizacije rezervacija. 
Ovakva podela odgovornosti imaće za cilj da Turistička agencija sa kojom se potpiše ugovor poveća broj klijenata (rezervacija) posmatrajući trend rasta broja putnika u Srbiji tokom trajanja ponude vezane za letovanje u odnosu na prošlu godinu, ekonomsku i političku stabilnost zemlje, globalne trendove, analizu konkurencije i strategija koje koriste. 
 
Funkcionalna šema vezana je za internu organizaciju Kontakt Centra koja podrazumeva poziciranje kampanje za opsluživanje klijenata za takozvani dolazni saobraćaj. Na ovaj način pre-raspodela odgvornosti zasniva se na tome da Kontakt Centar radi kao "Front Office", dok je organizacija turističke agencije zasnovana na "Back Office" poslovima. Statistika poseta na Turistickom Portalu Srbije

Analizom ukupnog broja individualnih poseta na sajtovima i podomenima, kao i broju prikazanih strana i ukupnog broja klikova, na dva domena Turističkog Portala Srbije sa grupom podomena koji oni sadrže, ukupni broj poseta tokom godine za 2 meseca vodjenja kampanje je 219.234 poseta, dok je ukupni broj prikaza logoa Turističke Agencije za koju je vodjena kampanja 1.133.663 prikaza strana. 

Na osnovu statistike koja se nalazi na sajtovima može se zaključiti da je ukupni broj prikaza logoa agencije po sajtu preko 13.000, kao i da je broj prikaza logoa Turističke agencije po stranama samo na domenu www.booking-hotels.biz bio preko milion prikaza, što je zapravo i bio jedan od zadataka u vođenju e-marketing kampanje i predmet ugovora koji je bio potpisan. 

Razvoj Turistickog Klastera

Jedan od osnovnih koncepta marketing kampanje koje su vodjene i koja će biti vođena je da pored specijalizacije usluga i proširenja ponude na turističkom tržištu Srbije, turistička agencija aktivno učestvuje u implementaciji Strategije razvoja turizma Srbije sa ciljem da tokom vodjenja kampanje ona bude lider u ponudi smeštajnih kapaciteta i usluga. 

Podela turističkih klastera izvršena je na nekoliko regiona i kao jedan od ciljeva kampanje biće i stvaranje zajedničke paradigme odnosa baze podataka Telenet Call Centra, ponude gotovo svih turističkih agencija na teritoriji Srbije, specijalizacija servisa i usluga, sa ciljem stvaranja brend menadžment agencije koja će kao takva biti prepoznatljiva korisnicima usluge ne samo za ponudu vezanu za letovanje, već i za druge ponude vezane za zimovanje, dogadjaje u Srbiji, seoski turizam, kongresni turizam i slično. 

Kampanja Leto 2010 biće vođena sa namerom da Turistička agencija prvo poveća učešće na turističkom tržištu u broju turista koji koriste usluge letovanja, kao i da specijalizuje front i back office, odnosno zaposlene koji rade u agenciji.  

Šta to praktično znači? Pre svega mogućnost da se kroz specijalizovanu ponudu agencije privuče veći broj turista koji bi koristio usluge letovanja kod pomenute agencije. Primetno je da odredjeni procenat klijenata ukoliko je zadovoljan uslugama agencije njene usluge koristi i sledeće godine.

Predlog Turističkih klastera Srbije


E-marketing kampanja koja će biti vođena za Turističku agenciju uključiće raspoloživost podataka Info Telenet Group kroz promociju grupe web sajtova. Svaki grad/država koji će biti uključen u promociju smeštajnih kapaciteta – Leto 2010, imaće odgovarajući video materijal koji će tu destinaciju promovisati, a koja se nalazi na nekoliko naloga na sajtu http://youtube.com i http://map.google.com. Klijenti koji su posećivali sajtove ranijih godina, a koji su korišćeni u e-marketing kampanji imali su prilike, a imaju i sada da vide video matrerijal te destinacije, kao i da lociraju destinaciju putovanja preko interaktivne mape.  

Ovakav koncept je sve prisutniji na turističkom tržištu u svetu jer klijent stiče potpuniju sliku o tome gde putuje. Pored promocije kroz detaljni opis objekta ili aranžmana, manju galeriju slika, kontakt telefon koji je raspoloživ 24 sata, kao i mogućnosti da klijent odmah uradi pred-rezervaciju, ponuda Info Telenet Group u ime i za račun Turističke agencije sa kojom bi bio potpisan poslovni ugovor treba da predvidi minimum od 7000 noćenja za ceo period trajanja kampanje leto 2010. 

Marketing Analiza - Letovanje 2014

Svi sajtovi, od ukupno 700 na kojima će se vršiti promocija turističke agencije, kao i voditi kampanja Leto 2014, spremni su, stim što se predviđa da pre potpisivanja ugovora bude izvršen unos cena i budu isključeni objekti koji nisu aktuelni, kao i da se uključe oni koji su za tekuću sezonu deo nove ponude. Kampanja uključuje mogućnost prosledjivanja informacija za klijente iz Republike Srpske i Crne Gore i agencija bi trebalo da vrši ponudu i tim klijentima, kao i klijentima iz inostranstva koji planiraju dolazak u Srbiji u periodu trajanja godišnjih odmora. 

Slika 4: Pretraga aranžmana letovanje Grčka

Info Telenet Group odmah nakon potpisivanja ugovora i Sajma turizma u Beogradu pojačaće vođenje kampanje, tako da pozicija sajtova bude pozicirana na pretraživaču google u samom vrhu. Kampanja biće vodjena korišćenjem ključnih reči vezanih za pojmove: _ime grada + objekat_, _letovanje + država + grad_, _letovanje + država_.

SWOT Analiza

Primer statističkog prikaza rezervacija, noćenja i broja osoba:Posmatrajući statistiku rezervacija noćenja prosleđenih za period od 30 dana za hotele ona iznosi 810, za vile 1986, za apartmane 485 noćenja. Ukupno noćenja u periodu od 30 dana bio je 3246. Rezervacije hotela statistički čine ukupno 25% rezervacija, rezervacije vila ukupno čine 60%, i rezervacije apartmana čine 15%.


Tabela 1: SWOT analizaSnage

Za Crnu Goru statistika planiranog smeštaja i datuma rezervisanja je manja. Ovo se objašnjava samom činjenicom da klijentima nije potreba viza za Crnu Goru i oni su se u velikoj meri odlučili za letovanje na nekoliko turističkih destinacija, kao što su Čanj, Radovići, Sušanj, Petrovac na moru, a bilo je i svega nekoliko rezervacija za Budvu, Herceg Novi, Tivat i Sv. Stefan.


Slabosti

Turistička agencija nije ni jednom pozvala agenta u Kontakt Centru, što predpostavljamo može dovesti do slabije realizacije rezervacija agencije. Naša preporuka je da obe strane treba da se saglase da buduća komunikacija bude preko yahoo messangera i to chat i razgovor agenata obeju strana, kako bi se mogućnost grešaka i propusta svela na minimum.

Ukoliko agent u turističkoj agenciji ne bude koristio kompjuter gotovo je ne moguće da B2B komunikacija bude ocenjena kao dobra. Naša preporuka je da ukoliko se angažuje na poziciji agenta nova osoba i agencija ne raspolaće dodatnih računarom, tehničko osoblje Call Centra dostavi desktop kompjuter u cilju efikasnijeg vodjenja evidencije, načina komunikacij i obrade podataka.

Mogući problem mogu biti cene, koje se klijentima prosleđuju, a koje su prikazane na Turističkom Portalu u delu gde se rezervacija vrši online. Napominjemo da kampanja koja se vodi na preko 140 sajtova ne obuhvata prikaz cena, već link koji vodi do koraka rezervacije gde je moguće videti cene za odredjeni period rezervacije.  

Moguća slabost može biti ne korišćenje turističke agencije promotivnog materijala Teleneta za objekte koji su prikazani, tako da ukoliko ona koristi svoju arhivu koja se bitno razlikuje po opisu, slikama, pa lak i strukturi emaila, klijent neće prepoznati komunikaciju niti će znati o kom njegovom upitu se radi. Agenti u Call Centru prilikom predstavljanja upoznaju klijenta sa činjenicom da je dobio Call Centar koji vrši rezervacije, a ugovorene strane bi trebalo da se dogovore da li predstavljanje treba da bude u ime Telenet Call Centra ili u ime Turističke agencije za koju se vodi kampanja.

Problem može biti ne iskustvo u radu vezanim za pozivanje klijenata, predstavljanje i vršenje ponude, kao i nivo motivacije agenta koji radi ovaj posao. Važno je usaglasiti način predstavljanja prilikom javljanja u Call Centru i pozivanja agenta koji radi u Turističkoj agenciji.


Mogućnosti

Korišćenje servisa Call Centra kao što je snimanje razgovora i web hosting koji moće koristiti agent u turističkoj agenciji ili kontrolor jedne ili druge strane.

Na osnovu poslovnog ugovora Turistička agencija ima pravo da od nas traži da prosleđujemo na email podatke sa kojima raspolaćemo za obejkat za koji se vrši rezervacija. Ne preporučuje se korišćenje sopstvenog materijala turističke agencije.
 
CONTACT FORM
Please fill contact form in details:
Name and surname:  *
E-mail:  *
Telephone:  *
Arrival:  *
Check out:  *
Number of Persons:  *
Accommodation Type:
Price:
Destination:  *
Business Sector:
Subject:  *
Wishes and comments:
 
 
 *Must be filled with fields.  
 


 

Copyright Info Telenet Group - Srbija Zabranjeno kopiranje sadrzaja sajta u celosti ili delovima || Telenet Marketing Call Centar || +381.64.555.8581; +381.61.615.4768; || call.center@booking-hotels.biz