Странице

Predmet Ugovora - E-Marketing Kampanja LETO 2017

PREDMET UGOVORA: Prodaja informacija vezana za rezervaciju smeštaja tokom leta, kao i marketing promocija na 700 individualnih sajtova koji su deo pslovne mreže Telenet Hotels Network, kao i promocija loga, odnosno imena turističke agencije.

Promocija Turističke Agencije osmišljena je tako da se kao marketing alat koristi kreiranje kampanje i stvaranje imidža turističke agencije na interenetu, kroz korišćenje baze podataka Info Telenet Group, banke fotografija i filmova, kao i Marketing Informacionog Sistema (MIS). Opisi aranžmana i obejkata, koji su urađeni za svaki grad posebno, predstvaljeni su na preko 130 sajta za zemlje Grčka, Turska, Bugarska i Crna Gora. Ukupni broj korišćenih sajtova tokom kampanje na domenima telenetholidays.com, booking-hotels.biz je 700 sajta.

Poslovna baza koja je ugovorom ustupljena sa ciljem da sve rezervacije budu prosleđene agenciji sa kojom bi bio sklopljen ugovor ukupno sadrži 267 objekta u Crnoj Gori, 813 objekta u Grčkoj, 238 objekta u Turskoj, i 723 objekata u Bugarskoj, ukupne ponude 2041 objekata. Baza cena objekata sadrži preko 55.172 unosa.

Ukupni broj pruženih informacija Kontakt centra, a u vezi rezervacija smeštaja za leto 2013 godine gledajući u odnosu na broj noćenja je 4083, i to za period vodjenja kampanje od mesec ipo dana.

CILJ: Osnovni cilj ugovora i vođenja e-marketing kampanje zasnovan je na tri osnovne tačke:
- Jedinstvena ponuda turističke baze podataka Info Telenet Group u ime i za račun Turističke Agencije tokom trajanja ugovora.
- Specijalizacija Turističke agencije na domaćem tržištu u pogledu telefonskih i email rezervacija
- Vođenje ciljne e-marketing kampanje na interentu od jula do oktobra sa ciljem da Turistička Agencija bude prepoznatljiva po svom logou, kao i informacijama koje su ponuđene u njeno ime.

OBRAZLOŽENJE: Info Telenet Group vlasnik je turističke baze podataka objekata i aranžamana. Razvoj turističke baze podataka imao je za cilj sve bitne elemente Marketing Strategije Turizma Srbije do 2015 godine.

Na onsovu ove Marketing Strategije, Info Telenet Group po preporuci Ministarstva Turizma formirao je bazu objekata u 15 zemalja, pretežno u Centralnoj i Istočnoj Evropi, stim što bi  Marketing kampanja koja bi se vodila za turističku agenciju ona obuhvatala ciljno tržište zemalja i to: Crna Gora, Grčka, Turska i Bugarska.

Procentualno baza podataka objekata koja će biti korišćena u cilju odjenja kampanje za turističku agenciju koja 2014 bude želela da Call Centar prosledjuje rezervacije iznosi 46.62 % od ukupnog broja obejkata i to 4720 objekata u 42 zemlje. Od toga ciljna kampanja za 4 zemlje – leto 2014 koja će se voditi za potencijalnu turističku agenciju ukupno sadrži oko 2200 objekata.

Cilj kampanje je da se u periodu najveće tražnje za objektima od jula meseca do kraja septembra izvrši ponuda smeštaja koja je u ovom slučaju direktno preuzeta od objekta čija se promocija radi ili od turističke agencije sa kojom postoji ugovor o subagenturi sa Info Telenet Group.

Analiza poslovnog kontakta - Telenet Call Cemtar

Sobzirom da Info Telenet Group ima ranijeg iskustva vezanog za telemrakting prodaju, treba spomenuti to da proces pozivanja klijenta zavisi od nekoliko važnih faktora i to: - Direktna rezervacija prilikom prvog pozivanja klijenata je bolja od pozivanja iz drugog ili trećeg puta. - Proces pozivanja klijenata treba da bude zasnovan na jasno definisanom i napisanom "Uputstvu za pozivanje" koga treba da se Agent rezervacije drži prilikom razgovora sa klijentom.
- Proces telemarketing prodaje zasnovan je na cross-sell / up-sell tehnici prodaje, što znači da pored toga što agent koji poziva mora imati iskustva u telefonskim rezervacijama, mora anticipirati određeno vreme i momenat u kojima može da dobije potvrdu rezervacije.
- Politika cena mora biti formirana logički tako da ona u svakom trenutku nudi klijentu neku vrstu popusta, pa makar ona bila samo predmet ponude, a sastavni deo fiktivne cene. Npr. "Dobićete popust na rezervaciju smeštaja 10% ukoliko ..., Dobićete dopunu u iznosu od 300 dinara ukoliko ...".

HIPOTEZA: Predmet telemarketing prodaje koji se radi u Telenet Kontakt Centru za nemačke telekomunikacione firme zasnovan je na procesu snimanja klijenta u trenutku kada on kroz jasno definisan set pitanja odgovori sa DA, gde se on na primer pita da li ste saglasni sa uslovima agencije i cenom smeštaja u objektu, čime se stiče legitimitet klijenta koji poziva.

Telemarketing prodaja rezervacija obuhvata koncept CRM koji je definisan kao menadžment poslovne veze klijenta i agenta, gde agent u određenim situacijama mora i nekoliko puta da poziva klijenta da bi postigao dogovor.

Veoma je važno da postoji veza između klijenta i agenta (CRM) jer na taj način on stiče sigurnost da neko brine o tome šta je njemu potrebno, tako da što je agent veštiji u telemarketingu on bolje rezultate postiže.

U pojedinim slučajevima CRM je odgvoran i za to da klijent i sledeće godine traži uslugu iste Agencije, čak istog agenta, jer je siguran da on može na najbolji način da organizuje njegovo putovanje i uslugu koja mu je potrebna.

Prodaja: Telefonske rezervacije spadaju u rang vremenski ograničenih poziva i to tako da kada klijent uputi dolazni poziv u Kontakt Centar, uzimaju se osnovni podaci i podaci vezani za rezervaciju. Kontakt Centar u datoj situaciji može koristiti tri modela i to: B2B, B2C, B2E. Potvrda rezervacije vrši se kroz nekoliko komunikacionih kanala i oni u slučaju ugovora sa Agencijom predstavljeni su kroz telefonsku komunikaciju i komunikaciju putem interneta.

Kao osnovni vid komunikacije vezan za e-marketing kampanju koriste se nekoliko raspoloživih vidova komunikacije koji čine podgrupu interent komunikacije. Za ovakav tip rezervacija koji je korišćen kod prodaje informacija rezervacija ranijih godina važno je odgovoriti dodatno marketinški kroz ostale vidove internet komunikacije i to kroz email slanjem promo materijala i opisa objekta, u roku od najmanje 2 dana od provg kontakta klijenta. To se postiže time što se klijentu ostavlja rok od 2 dana da se načelno saglasi ili ne sa rezervacijom i cenom usluga. U slučaju kada klijent nije zadovoljan ponudom ostavlja se mogućnost dodatne komunikacije kroz email marketing i telefonski kontakt. Traženje klijenta ili prostije postizanje saglasnosti za realizaciju rezervacije u velikom broju može imati proces ponavljanja email kontakta i pozivanja radi ispunjavanja zahteva klijenta do 3 puta, a u nekim slučajevima i više od 3 puta ukoliko se koncept CRM razvije kako treba.

Telemarketing prodaja rezervacija takođe je zasnovana i na konceptima psihološke prodaje što znači da kao pravilo pozivanja nije cilj proveriti da li on želi da putuje ili da plati, već je cilj pozivanja svest o tome da je klijent taj koji je otkrio želju gde i kada želi da putuje, da je pokazao interesovanje i da je jedan od osnovnih pravila telemarketinga taj da se od klijenta u prvih nekoliko pitanja dobiju potvrdni odgovori.

 
CONTACT FORM
Please fill contact form in details:
Name and surname:  *
E-mail:  *
Telephone:  *
Arrival:  *
Check out:  *
Number of Persons:  *
Accommodation Type:
Price:
Destination:  *
Business Sector:
Subject:  *
Wishes and comments:
 
 
 *Must be filled with fields.  
 


 

Copyright Info Telenet Group - Srbija Zabranjeno kopiranje sadrzaja sajta u celosti ili delovima || Telenet Marketing Call Centar || +381.64.555.8581; +381.61.615.4768; || call.center@booking-hotels.biz